در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1395

آدرس تبریز :خیابان بهار ایستگاه مدرسه ، روبروی پارک پانوان آموزشکده دختران الزهرا (س) تبریز
آدرس اینترنتیhttp://d-tabriz.tvu.ac.ir
کد پستی :5184637589 صندوق پستی 51845355تلفن :32808999و 32802438 فاکس 32809955

آدرس : 

تبریز: خیابان بهار ایستگاه مدرسه ، روبروی پارک بانوان آموزشکده دختران الزهرا (س) تبریز - آدرس اینترنتیhttp://d-tabriz.tvu.ac.ir

کد پستی :5184637589 صندوق پستی 51845355تلفن :32808999و 32802438

5184637589

تلفن :

32802438 - 32808999 

فاکس :

32809955

صندوق پستی :

51845-355

نظرات کاربران